Bloemenstraat 11- 1982 Weerde //  Tel : 0498/74.24.17  //  verhuur@despringmuis.be    // volg ons op 

1. Prijzen en betalingen

Alle prijzen vermeld op onze site zijn inclusief BTW. Betaling dient steeds contant te gebeuren bij in ontvangst name / aflevering van de gehuurde goederen.
Indien u via overschrijving wenst te betalen, meldt u dit dan bij het plaatsen van uw bestelling. Het factuurbedrag dient volledig betaald te zijn voor levering van de goederen.

2. In ontvangstname van de goederen.

Bij in ontvangstname van de goederen zal de huurder een huurovereenkomst ondertekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huur- en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op de hoogte te zijn van de werking van het springkasteel. Indien de huurder bij levering, of onmiddellijk nadien, schade vaststelt dient De Springmuis telefonisch te worden verwittigd. Indien wij niet op de hoogte gebracht worden zullen wij niet weten of de schade al aanwezig was. Bijgevolg zal de schade door de huurder vergoed dienen te worden. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Wij stellen alles in het werk om u op tijd te bedienen, maar zijn ook afhankelijk van externe factoren. Is er niemand aanwezig om het springkasteel in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip, wordt de volledige huurprijs aangerekend.
 

3. Plaatsing

Een springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond geplaatst worden (gras, zand,..), volledig vrij met een ruimte van minimum één meter rondom het kasteel. Plaatsing op een harde ondergrond (asfalt, beton,..) is eveneens mogelijk. In dit laatste geval valt de permanente controle en verantwoordelijkheid ten laste van de huurder.
Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of op plaatsen waar puntige en scherpe voorwerpen (stenen, glas,..) voorkomen.
De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand is gekomen. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.
De huurder voorziet een aansluiting op de elektriciteit van minstens 220V en 16A. Indien de afstand van het springkasteel tot het stopcontract meer dan 30m bedraagt, dient de huurder extra voorzieningen te treffen.

4. Gebruik van de springkastelen

Het gebruik van springkastelen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. Volwassenen mogen in geen geval op het springkasteel springen.
Gebruik van voedsel en drinken is verboden. Het is evenmin niet toegestaan om het springkasteel met schoeisel, scherpe of hete voorwerpen, juwelen,.. te betreden. Het gebruik van zand, modder en andere is eveneens niet toegestaan.
Het is verboden om de buitenwanden te beklimmen en op de muren te kruipen.
Bij stroomuitval of drukverlies dient het springkasteel te worden ontruimd.
Het voorste gedeelte dient enkel als opstap, hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hier op te springen.
Huurt u een springkasteel voor één dag, dan dient het springkasteel ten aller tijden opgeblazen te blijven tot wij deze terug komen ophalen (m.u.v. hevige storm)! Indien het springkasteel 's nachts bij u blijft, of in geval van stormweer dienen de volgende maatregelen te worden genomen: water laten aflopen alvorens af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om vervolgens het springkasteel in twee te plooien en er de bijgeleverde zeil over gooien.


 

5. Verzekering en schade

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeraar. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten, veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.
De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw. De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het materiaal en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Reparatie gebeurd steeds door een door de verhuurder gekozen bedrijf, de huurder heeft hier geen inspraak in. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist, en van het gebruik op de hoogte is.

Indien u reserveert gaan we er van uit dat de voorwaarden gelezen en aanvaard zijn.